Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Referat af generalforsamling den 18. februar 2020 kl. 19.00 i Fritidscentret

17 medlemmer deltog.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Bøggild Christensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.
  1. Godkendelse af dagsorden
   Dagordenen blev godkendt efter tilføjelse af to punkter, som burde være med i henhold til vedtægterne, men var gledet ud: Indkomne forslag, pkt. 4, og Fastsættelse af kontingent, pkt. 5.
  2. Valg af referent.
   Kathrine Tobiasen blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  Formanden gennemgik i beretningen de foredrag og andre arrangementer, foreningen har holdt i året løb og nævnte, at økonomien takket være partnerskabsaftalen med Danske Slægtsforskere betød, at vi fremover kan sammensætte et endnu bedre program.
  Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Kassereren forelagde regnskabet, der fra et underskud de sidste år nu er vendt til et overskud på 7.872,82 kr. Vi skal ikke længere betale kontingent til SSF, men får i stedet et tilskud fra Danske Slægtsforskere på ca. 4.500 kr.
  Regnskabet blev godkendt med akklamation.
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.
 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand. Birgit Reng modtager genvalg for 2 år
   Formanden blev genvalgt.
  2. Valg af bestyrelsesmedlem. Kathrine Tobiasen modtager genvalg for 2 år
   Blev genvalgt.
 7. Valg af to suppleanter
  1. Aase Fihl modtager genvalg
  2. Eva Ladefoged modtager genvalg
   Begge blev genvalgt.
 8. Valg af 2 revisorer
  1. Gervid S. Hansen modtager genvalg
  2. Karl Erik Nielsen modtager genvalg
   Begge genvalgt.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant. Leif Hede modtager genvalg
 10. Eventuelt
  Leif Hede spurgte, om bestyrelsen kunne sørge for, at vi undgik sammenfald med Historisk Samfunds foredrag, da en del er medlemmer begge steder. Formanden svarede, at vi har en kontakt til HS, og at der arbejdes på sagen.