Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Referat af generalforsamling den 8. september 2022 kl. 19.00 i Fritidscentret

23 medlemmer deltog.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Bøggild Christensen blev foreslået og valgt. 
  a. Godkendelse af dagsorden
  Dagordenen blev godkendt.
  b. Valg af referent.
  Kathrine Tobiasen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

  Birgit Reng indledte med at sige, at det var dejligt at se så mange fremmødte. I beretningen fortalte hun om årets arrangementer, der havde været præget af aflysninger pga. Corona, og generalforsamlingen måtte udskydes til september. Det var dog lykkedes at afholde efterårets foredrag, og især fremhævede hun den meget vellykkede og velbesøgte 50-års jubilæumsfest. Vi har indledt et samarbejde med Favrskov slægtsforskere, der kan deltage i vores foredragsaftener. 

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  Kasserer Nels Sørensen forelagde regnskabet, der viser indtægter på 19.153 kr. og udgifter på 15.815 kr. så vi har et overskud på 3.337 kr. Det eneste kedelige ved regnskabet er bankgebyrerne. Vi har tre konti, som samlet koster foreningen 1000 kr. i gebyrer. Nels vil snakke med banken om eventuelt at slå opsparingskontoen, Kronekontoen, sammen med vores foreningskonto, så vi sparer 500 kr. Vi har p.t. 85 medlemmer. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand. Birgit Reng var på valg og modtog genvalg

  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kathrine Tobiasen var på valg og modtog genvalg.

 7. Valg af to suppleanter
  1. Aase Fihl modtager genvalg
  2. Valg af ny suppleant. Leif Hede blev valgt

 8. Valg af 2 revisorer
  1. Gervid S. Hansen modtager genvalg
  2. Karl Erik Nielsen modtager genvalg
   Begge genvalgt.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant. Kjeld Saaby Frandsen modtager genvalg
 10. Eventuelt
  Intet