Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Referat af generalforsamling den 13. februar 2024 kl. 19.00 i Fritidscentret

Deltagere: 17

1.      Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Bøggild Christensen, som blev valgt med akklamation
a. Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger
b. Valg af referent. Kathrine valgt

2.     Bestyrelsens beretning ved formanden. Birgit gennemgik vores 9 arrangementer, der startede med foredrag om hedens folk og om "ondskaben øjne", den sidste dødsdømte i Danmark. Vi var på udflugt til Frederiks og Grønhøj med frokost og foredrag ved kromanden. Efteråret startede ned et foredrag om kartoffeltyskere, og siden fulgte to foredrag om søens folk og om biografier i 1800-tallet, der anviste nye kilder til forskningen. Vi havde et eftermiddagsmøde, hvor vi hørte om Daisy og Link-Lives og endelig julemødet, hvor Birgit fortalte om sin egen slægt. Januar startede med foredrag om godsarkiver.
Bestyrelsen har registreret et ret lavt deltagerantal til møderne. Vi har udsendt et spørgeskema til medlemmerne, men vi fik kun et par svar tilbage. Vi har derfor spurgt os selv, om foreningen døende?
Vi har haft slægtsforskerhjælp på biblioteket med vekslende søgning, og vi har nydt godt af partnerskabsaftalen med Danske Slægtsforskere, der yder et pænt tilskud hvert år.
Der var ingen kommentarer til beretningen ud over et spørgsmål til medlemstallet. Der er p.t. 69 medlemmer.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet ser fornuftigt ud. Det mest irriterende er, at nogle er meget sløve til at betale. Vi har haft tre bankkonti, som hver koster 500 kr. pr. konto, og vi får ingen renter, så den ene er nu nedlagt.
Spørgsmål: Hvorfor er der forskel på kontingentindtægten fra år til år? Det kommer an på, om folk har betalt før eller efter nytår.

4.     Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet

5.     Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget

6.     Valg af formand/kasserer
a. Formand Birgit Reng er på valg
Birgit modtog genvalg, men oplyste, at det var sidste gang.

7.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
a. Kathrine Tobiasen er på valg
Blev genvalgt.

8.     Valg af to suppleanter
a. Aase Fihl modtager genvalg
b. Der skal vælges en ny suppleant.
Ingen forslag, så posten står åben.

9.     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog Anders Ladefoged og Kirsten Jensen, som blev valgt.

10.  Eventuelt
Intet.