Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

§ 1 
Foreningens navn er: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers.

§ 2
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag samt ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning. Endvidere samarbejde med andre ligesindede foreninger.

§ 3
Foreningen kan indmelde sig i en landssammenslutning af slægtshistoriske foreninger. Foreningen forpligter sig ikke økonomisk udover et eventuelt kontingent hertil.

§ 4
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens kasserer. En eventuel eksklusion af et medlem forelægges førstkommende generalforsamling.

§ 5
Foreningens medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling senest 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måneder efter forfald, slettes medlemmet af foreningen og kan kun genoptages mod at betale gældende kontingent.

§ 6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal inden generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og balance til revisorerne. Regnskabet forelægges, forsynet med revisorernes påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes, når andet ikke er meddelt, på den første mødedag i februar måned. Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at kontingentet er betalt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller når en tredjedel af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

§ 8
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Val af formand (i lige årstal) og kasserer (i ulige årstal).
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 9
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges for en 2årig periode. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§ 10
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ændringer af vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger. 

§ 11
Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på en generalforsamling. Herunder beslutning om anvendelse af eventuelle midler, som dog skal gå til støtte af et andet lokalt historisk virke.

Oprindelige vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. marts 1971.
Revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 13. marts 2001.