Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Hvor bor min Kusine, min gamle skolekammerat eller ham, der skylder mig penge

Reglerne for udlevering af enkeltoplysninger fra CPR til private er fastsat i CPR-lovens kapitel 12. Du kan læse mere herom i vejledning om folkeregistrering kapitel 12.

Hvis du ønsker af få udleveret oplysninger om en anden person fra CPR, skal du altid henvende dig til en kommune. Du kan vælge en hvilken som helst kommune. Du skal ikke kontakte CPR-kontoret.

For at få oplysninger fra CPR om en anden person, skal du efter CPR-lovens § 42, stk. 6, altid forud kunne identíficere vedkommende ved enten:

navn (nuværende eller tidligere) og fødselsdato
navn (nuværende eller tidligere) og adresse (nuværende eller tidligere)
navn (nuværende eller tidligere) og personnummer

Kommunen kan opkræve op til 75 for at behandle din anmodning. Betalingen dækker udgifterne til kommunens behandling af din anmodning, så du skal betale, også selv om du ikke kan få den oplysning, du ønskede.

Hvilke oplysninger kan alle få

Enhver, der som ovenfor beskrevet har identificeret en person overfor en kommune, kan efter CPR-lovens § 42, stk. 2, få følgende oplysninger fra CPR om den registrerede person:

1) nuværende navn, medmindre dette er beskyttet, jf. § 28,
2) nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28, og datoen for flytningen hertil,
3) eventuel stilling,
4) eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. § 29, stk. 3,
5) eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28,
6) eventuel forsvinden og datoen herfor,
7) eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet, jf. § 28, og datoen herfor,
8) eventuel kontaktadresse og datoen herfor og
9) eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6, datoen herfor og værgens navn og adresse.

Udbetaling af pension/forsikring i forbindelse med dødsfald

Der er særlige regler for udlevering af oplysninger tilpensionsselskaber, forsikringsselskaber m.m. til brug for udbetaling af f.eks. pension ved dødsfald, se lovens § 42, stk. 3.

Kreditorer

Kreditorer kan få udleveret beskyttede navne og adresser efter lovens § 42, stk. 5, hvis der overfor kommunen er dokumenteret en forfalden fordring, se vejledningens kapitel 12. 3.

Dokumenteret retlig interesse

Herudover kan der udleveres beskyttede navne og adresser, samt yderligere oplysninger på den registrerede, hvis der overfor kommunen er dokumenteret en retlig interesse i udleveringen af oplysningerne, se vejledningens kapitel 12. 3. Der er i loven fastlagt en særlig sagsgang med høring af den registrerede person, hvis det det drejer sig om beskyttede navne og adresse, der ønskes udleveret til brug for en dokumenteret retlig interesse.

Lejer eller ejer af en bolig

Enhver har efter lovens § 45 ret til hos en kommunalbestyrelse at få oplyst navne på personer, der ifølge CPR er tilmeldt i en bolig, som den pågældende dokumenterer at være (med)ejer eller lejer af. Dette gælder, uanset om de tilmeldte personer har navne- og adressebeskyttelse efter § 28.

Der kan kun udleveres oplysning om hvilke personer, der på forespørgselstidspunktet er registreret med bopæl i CPR på adresse. Det kan således ikke efter § 45 oplyses, hvem der boede der f.eks. dagen før eller et tidligere tidspunkt.

Afslag på udlevering af oplysning fra CPR

Du kan klage over en kommunens afgørelse efter CPR-loven til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, jf. CPR-lovens § 56, stk. 1. Klagen skal indsendes til kommunen, som skal vurdere, om din klage giver anledning til, at kommunen ændrer afgørelsen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen sagen til ministeriet. Kommunen skal samtidigt sende genvurderingsafgørelsen til dig og sagens eventuelle øvrige parter og orientere om, at du/I har 4 uger fra modtagelsen af denne til at fremsætte bemærkninger til sagen over for ministeriet

Se evt.

https://cpr.dk/borgere/kommunens-udlevering-af-oplysninger-fra-cpr-om-andre-borgere/