Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter for Sokkelund Slægtsforskere:

 1. Navn og hjemsted
  Foreningens navn er Sokkelund Slægtsforskere, og foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune.

  § 2. Formål
  Foreningens formål er:
  at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtsforskning
  at samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål
  at bistå foreningens medlemmer med råd og vejledning i egen forskning, uanset geografisk tilhørsforhold
  at udbrede kendskabet til IT i slægtshistorie
  at sikre foreningens medlemmer, at bevaring af overdragne slægtsforskningsmæssige resultater varetages på bedst mulig måde, herunder aflevering til lokalarkiv i tilfælde af foreningens eventuelle opløsning

  § 3. Medlemmer og Kontingent
  Foreningen er åben for alle med interesse for slægtshistorie. To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemskab, begge med rettigheder som enkeltmedlemmer.
  Kontingentet fastsættes for det kommende år på foreningens årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder den 1. januar og skal være betalt senest den 1. februar. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent efter påkrav, betragtes som udmeldt af foreningen.
  Æresmedlemmer kan udnævnes efter indstilling af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. Æresmedlemmer er kontingentfri.

  § 4. Bestyrelsen
  Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.
  Formanden vælges i lige år, mens næstformand og kasserer vælges i ulige år. De øvrige medlemmer vælges med halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær - næstformandens stemme afgørende. 
  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg - også med medlemmer uden for bestyrelsen - til udførelse af bestemte opgaver. 
  Der skal udarbejdes beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde.

  § 5. Tegningsret
  Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden. I formandens fravær af næstformanden i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

  § 6. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
  Foreningen afholder generalforsamling i marts måned og indkaldelse sker ved brev eller pr. mail med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.
  Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
  1 Valg af dirigent
  2 Bestyrelsens beretning
  3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af over-/underskud
  4 Behandling af forslag fra bestyrelsen
  5 Behandling af forslag fra medlemmerne
  6 Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  7 Fastsættelse af kontingent 
  8 Valg af formand
  9 Valg af næstformand
  10 Valg af kasserer
  11 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  12 Valg af revisor og revisorsuppleant
  13 Eventuelt
  Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes ved brev eller mail og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan afgives stemme ved fuldmagt for 1 medlem. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot 1 medlem af forsamlingen ønsker det.
  Der udarbejdes referat, der godkendes og underskrives af referenten og dirigenten.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen, eller mindst 20 medlemmer skriftligt (pr. brev eller mail) forlanger det, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning, og afholdelsen skal ske inden 4 uger fra modtaget anmodning.
 • 8. Regnskab
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af revisor, som vælges af generalforsamlingen hvert år. Revisorsuppleant vælges ligeledes af generalforsamlingen hvert år.
  Det af bestyrelsen godkendte og reviderede årsregnskab skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage forud for den ordinære generalforsamling.
 • 9. Vedtægtsændringer
  Til vedtagelse af beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de repræsenterede medlemmer. Bliver forslaget vedtaget med den nævnte majoritet på en generalforsamling, hvor under 2/3 af medlemmerne er repræsenterede, indkaldes snarest muligt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af de repræsenterede medlemmer med 2/3 af de afgivne stemmer. 
  Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, med mindre der foreligger en udtrykkelig tilbagekaldelse.
 • 10. Foreningens opløsning
  Beslutning om opløsning af Sokkelund Slægtsforskere finder sted efter reglerne om vedtægtsændringer, jfr. § 9.
  Foreningens likvide formue overdrages ved opløsning til Lokalhistorisk Arkiv i Hvidovre Kommune.


Således vedtaget på Sokkelund Herreds Genealogiske Forenings stiftende generalforsamling den 29. marts 2000 med ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 24. april 2003, den 16. november 2004, den 17. april 2007 (med navneændring) den 12. april 2011 (med navneændring), og senest den 9. april 2019 (med hjemsted og navneændring).